برگزاری جلسه اختتامیه پروژه مدیریت بهره وری سرآمد شرکت لاستیک بارز

جلسه اختتامیه پروژه مدیریت بهره وری سرآمد شرکت لاستیک بارز 29 آبانماه با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت بارز در محل کارخانه این شرکت برگزار گردید. در این جلسه  نتایج حاصله از اجرای پروژه (اندازه گیری، تحلیل شاخص های بهره وری و اجرای پروژه های بهبود بهره وری در سطح شرکت، نواحی تولیدی و سطح فرایند های تولیدی) ارایه گردید.همچنین در این جلسه مدیرعامل محترم شرکت لاستیک بارز ضمن ابراز رضایت از اجرای پروژه احضار داشتند که اندازه گیری شاخص های بهره وری، کارایی و اثر بخشی در سطح فرایند های تولیدی اتفاق مهمی در شرکت می باشد و از آن مهمتر فرهنگ سازی، استمرار و نهادینه سازی آن  در شرکت می باشد و در همین رابطه در انتهای جلسه به موضوع ادامه همکاری با مرکز مشاوره بهره وری در زمینه فرهنگ سازی بهره وری اشاره فرمودند.

ویژگی های اجرای پروژه در شرکت لاستیک بارز :

  1. اندازه گیری شاخص بهره وری فرایند های تولیدی به صورت ضرب کارایی در اثر بخشی، که امکان تجزیه شاخص بهره وری را به سهولت فراهم می نمود و تحلیل مناسبی را از اندازه گیری شاخص های بهره وری به وجود می آورد.ویژگی دیگر این پروژه قابلیت اندازه گیری تمامی شاخص های بهره وری به صورت آنلاین می باشد به طوری که در این پروژه نیز برخی از شاخص های فرایند های تولیدی نیز در سامانه ملی اندازه گیری بهره وری irpmc موجود می باشد.
  2. در این پروژه با به کارگیری کمیته های بهره وری که منتخبی از پرسنل نواحی تولیدی بودند شاخص های بهره وری فرایند های تولیدی اندازگیری و تحلیل و پروژه های بهبود تعریف گشتند. طراحی این روش (مشارکت پرسنل شرکت در پروژه) توسط مرکز مدیریت بهره وری برای پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در سازمان های ایرانی دو اثر را بر جا می گذارد: 1- فرهنگ سازی و آموزش عمیق بهره وری در سطوح مختلف کارخانه 2-ضمانت استمرار پروژه پس از اتمام کار تیم پروژه در کارخانه زیرا که یک نظام استقرار چرخه بهره وری در شرکت تشکیل گردیده و کمیته های بهره وری که از پرسنل شرکت می باشند به صورت علمی و عملی اجرای پروژه را فرا گرفته اند.
  3. دوره اندازه گیری شاخص های بهره وری سه ماهه تعریف و اندازه گیری گشت.
  4. عملکرد نواحی مختلف از دو دیدگاه شاخص های اقتصادی و شاخص های تولیدی  مقایسه شدند.

برخی از اطلاعات آماری

تعداد نفرات دخیل در پروژه بهره وری از کارکنان شرکت بارز که در 5 کمیته های بهره وری و 20 گروه بهبود بهره وری تقسیم گشته و آموزش های لازم را جهت استمرار و نهادینه سازی پروژه گذراندند،88  نفر و تعداد جلسات برگزار شده طی اجرای پروژه با این پرسنل 74 جلسه بود.

نمودار ترکیب سنی و سمت اعضای کمیته های بهره وری