پروژه ملی بررسی تغییرات شاخص های بهره وری پس از هدفمندسازی یارانه ها در صنایع انرژی بر

پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بسیاری از بنگاه های اقتصادی با تهدید مواجه شده اند. افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات از یک سو و عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات از سوی دیگر مهمترین عواملی بودند که شرایط اقتصادی بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادند و از سوی دیگر مهم ترین دستاورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهره وری و رقابت پذیری در تولید محصولات بیان شده است، از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در اقتصاد کشور با توجه به اهمیت موضوع ذکر شده پروژه ملی، به عنوان بررسی شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی بعد از هدفمندی یارانه ها را در مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران صورت داد که با توجه به قابلیت ها و توانمندی مرکز مدیریت بهره وری و تجربه چندین ساله این مرکز در برگزاری جشنواره ملی بهره وری، اجرای آن بر عهده این مرکز نهاده شد.لازم به ذکر است این پروژه در سطح ملی انجام گرفته و مرکز مدیریت بهره وری با تکیه بر سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری به عنوان اولین و دقیق ترین بانک اطلاعات در زمینه شاخص های بهره وری در ایران، شاخص های بهره وری را مورد بررسی قرار داده است. همچنین از همیاری نظرات و تحلیل های کارشناسی متخصصین شبکه داوری جشنواره ملی بهره وری به منظور افزایش دقت نیز بهره برده است.

 نتایج تحقیقات صورت گرفته در آخر فرودین ماه سال 92به مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران، تحویل گردید.