جلسه با مدیران شرکت میدکو برگزار شد

پیرو درخواست شرکت میدکو جلسه ای با مدیران ارشد این سازمان برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی پیرامون شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری، نحوه اندازه گیری شاخص ها، مقایسه اهداف با عملکرد و مقایسه با شرکت های دیگر مطرح گردید. همچنین در این جلسه نمونه هایی از خدمات مرکز مدیریت بهره وری معرفی گردید.