درخواست شرکت سیمان بهبهان جهت اجرای پروژه استقرار چرخه بهره وری در این شرکت

شرکت سیمان بهبهان درنظر دارد در سال 92 چرخه مدیریت بهره وری را در سطح فرایند های تولید خود اجرا کرده و بدین منظور تیم متخصصان مرکز مدیریت بهره وری ایران درصدد تهیه پروپزال این شرکت برآمدند.