حضور فعال کارشناسان مرکز مدیریت بهره وری ایران در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

حضور فعال کارشناسان مرکز مدیریت بهره وری ایران در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، منجر به برگزاری جلساتی با جمعی از مدیران گروه صنعت سیمان ایران گردید.

طی این جلسات حول مواردی چون پیاده سازی پروژه استقرار چرخه بهره وری در سازمان ها و ایجاد زمینه ای برای اندازه گیری و مقایسه شاخص های مالی، اقتصادی، بهره وری و فرآیندی در این صنعت بحث و گفتگو حاصل گردید.