خدمتی جدید از مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران

بسته ی الماس بهره وری
پس از اجرای موفق پروژه ی استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شرکت لاستیک بارز و یادگیری انجام شده از این پروژه،مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران خدمت مشاوره ای خود را در قالب بسته ی الماس به گونه ای که با هزینه و زمان کمتر در سازمانها قابل اجرا باشد طراحی نمود.

Diamond