سوابق و تجربیات

  • پروژه استقرار چرخه مدیریت بهره وری سرآمد در شرکت های زیر مجموعه ایمیدرو
  • پروژه بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر صنعت های انرژی بر
  • پروژه استقرار چرخه بهره وری در شرکت لاستیک بارز