نتایج حاصل از اجرای پروژه

  • اندازه گیری میزان استفاده کارا از هریک از منابع مصرفی
  • اندازه گیری میزان استفاده اثربخش هر یک از فرایندهای تولیدی
  • پويا سازي ذهني و ايده پردازي در بین پرسنل بنگاه اقتصادی
  • افزایش روحیه کار تیمی در کارکنان تولیدی
  • ایجاد امکان طراحی داشبوردهای مدیریتی جهت پایش بهره وری هر یک از فرآیندها با استفاده از شاخص های طراحی شده