درباره ما

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران با هدف راه اندازی چرخه مدیریت بهره وری در شرکت ها  و سازمان های ایرانی آغاز به فعالیت نموده است.

چرخه مدیریت بهره وری

 چرخه مديريت بهبود بهره وري فرآيندي است که طي آن بين مجموعه عوامل توليد بهترين ترکيب حاصل و متناسب با شرايط درون و برون سازماني در بهره وري تغييراتي حاصل مي گردد. چرخه مديريــــت بهبود بهره وري را مي توان به مراحل زيرخلاصه کرد:

 1 – مرحله اندازه گيري بهره وري: براي شناخت وضعيت موجود بايستي ابتدا نوع شاخصهاي مناسب اندازه گيري در هر زمينه و در سطوح سازماني، بخشي و ملي مشخص و تعريف شوند و براي کميت هريک از شاخصــها و جنبه هاي کيفي آنها در حد لازم هدفهاي مربوط تعريف و مورد توافق قرار گيرند.

2 – مرحله ارزيابي و تحليل بهره وري: در اين مرحله با تحليل و ارزيابي شاخصهاي اندازه گيري بهره وري و تعيين نقاط قوت و ضعف آن، شرايط براي بهبود وضعيت موجود براساس چرخه بهره وري فراهم مي شود(1). در تحليل و ارزيابي فرهنگ بهره وري بسياري از ريشه هاي عقب ماندگي بهره وري سازمانها مشخص و مي توان از دل تحليلها به راهکارهاي عملي نيز دست يافت.

 3 – برنامه ريزي بهبود بهره وري: الف – سازوکار طراحي مطلوب: در اين مرحله، براي بهبود بهره وري لازم است به صورت دائمي وضعيتهاي مطلوبي طراحي کرد. بهبود بـــــهره‌ وري بدون نگريستن به وضعيتهاي آرماني امکان پذير نيست. ضروري است که پيوسته به شکل فرآيندي روي وضعيت مطلوب کار کرد.

 ب – مرحله فرهنگ سازي: چرخه بهبود بهـــره‌وري در سازمان يک حرکت جمعي و سازماني است که همه افراد سازمان در رده هاي مختلف بايستي درگير آن شوند. بنابراين، فرهنگ سازي و تبديل آن به صورت يک فرهنگ سازماني کمک زيادي به استقرار و نهادي شدن آن مي کند. باآموزش و اطــــــلاع رساني مي توان امکان پذيرش بهبود مستمر توسط کارکنان سازمان را فراهم ساخت.

 ايجاد فرهنگ کار محوري لازمه بهبود است. در فرهنگ کارمحوري تاکيد اصلي برروي موفقيتها و دستاوردهاي موجود در کار است. اين امر دليل وجود و بقاي سازمان است و هيچ چيز نمي تواند در اين هدف بزرگ مداخله کند(2).

 د – مرحله ساختارسازي: در اين مرحله بايستي کانال هاي حرکت فردي و جمعي در سازمان تعريف شوند و اينکه کارکنان چگونه ميزان بهره وري را بالا ببرند، نياز به بسترسازي دارد. بنابراين، در اين مرحله بايستي مسير فعاليتهاي افراد سازمان مشخص و تعريف شده باشد.

4- عمل بهره وري، عمل به فرهنگهاي ايجادشده مطلوب سازماني است. در مرحله عمل، کارکنان سازمان در همه سطوح و متناسب با ماموريت خود بايستي دست به کار شوند و در جهت بهبود بهره وري دست به فعاليتهاي فکري و جسمي بزنند. و در پایان آنچه به چرخه مديريت بهبود بهره وري مشروعيت مي دهد بازنگري است. با بازنگري، مجموعه فعاليتهاي انجام    شده در سازمان در فرآينــــد چرخه بهبود بهره وري مي توان بهبود مستمر بهره وري را تضمين کرد.

   نویسنده : دکتر ایرج سلطانی

 

ویژگی های منحصر به فرد متدولوژی به کار رفته شده در اجرای پروژه

  1. آنلاین بودن اجرای پروژه

یکی از مهمترین ویژگی که در طول اجرای این پروژه مورد توجه واقع شد ایجاد امکان محاسبه آنلاین شاخص های بهره وری است. با ایجاد این ویژگی مقایسه فرایندهای تولیدی با یکدیگر در داخل شرکت و همچنین با دیگر فرایند های تولیدی شرکت های هم گروه تسهیل می شود. از دیگر دستاورد های این ویژگی افزایش سرعت و همچنین کاهش هزینه های اجرای پروژه می باشد.

  1. تربیت نیروهای متخصص بهره وری جهت استمرار پروژه:

یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکت ها در اجرای پروژه های بهره وری با آن مواجه می باشند عدم استمرار پیاده سازی چرخه بهره وری پس از اتمام کار مشاور در شرکت می باشد. جهت رفع این معضل، در طول اجرای پروژه کارشناسان و کارگران با انگیزه همراه با  دانش لازم جهت ارتقای بهره وری شرکت تربیت می شوند، که با حضور این پرسنل کمیته های بهره وری جهت استمرار پیاده سازی نظام تدوین شده استقرار چرخه بهره وری در شرکت، تشکیل می گردد.